SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Üretimin ve yönetimin her aşamasında “Önce İnsan” prensibi ile hareket eden  şirketimiz

Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum

Yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri, müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarını ve gönüllü olarak uyguladığımız Yönetim Sistemleri standartlarını sürekli olarak izlemeyi ve bunlara uygun şekilde faaliyet göstermeyi

Zorla Çalıştırma

Sözleşme ile bağlanmış, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı

Çocukların Çalıştırılması

Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi

Kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel ve psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi

Ücretler ve Ödemeler

Çalışanların kanunlar ve toplu iş sözleşmesinde karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı ve toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımlarını sağlamayı

Çalışma Saatleri

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere ve fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı

Ayrımcılığın Önlenmesi

Kişileri ırk, renk, dil, din, etnik köken, hamilelik, medeni durum veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı iş güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi

Sendikal Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı

İşçilerin yetkili sendikasıyla toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermeyi

Çevre

Çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı

Gümrük Mevzuatına Uygunluk

Gümrük ile ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, bu mevzuatlarla bağdaşan ve ürettiği ürünlerin yasadışı sevkiyatını önleyecek programlar tesis etmeyi

Güvenlik  /

Yurtdışı yüklemelerinde, güvenliği ihlal edecek nitelikteki bildirimsiz malların (uyuşturucu madde, patlayıcı madde, biyolojik madde ve kaçak mallar) bulunmamasını sağlamayı

Tedarikçilerle İlişkiler

Çalıştığı tedarikçi firmaların Sosyal Uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve Sosyal Uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi

Yönetim Sistemi

Sosyal Uygunluk, Kalite Yönetim sistemi , İş Sağlığı İş Güvenliği Yönetimi faaliyetlerini Sosyal sorumluluk Yönetim sistemi çatısı altında yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı, sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

KALİTE POLİTİKASI ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI